Yrkesvaksinasjon.


Vaksinasjon av ansatte i ulike yrkesgrupper.

Yrkesvaksinasjon er noe som anses som svært nødvendig i visse yrkesgrupper. Det stilles krav i dag til at den ansatte skal føle seg trygg på sin arbeidsplass. Vaksine kan være et godt hjelpemiddel for å oppnå akkurat dette. Formålene kan være flere, blant annet å redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere, som kan være forårsaket av biologiske faktorer.


Andre viktige formål er å hindre smitte i å spre seg videre blant de ansatte, og å redusere store sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet.

Redusert risiko for sykdom hos arbeidstaker.


Arbeidstilsynet er de som gir den overordnede anbefalinger om vaksinasjon. I forbindelser med å vurdere om det er nødvendig med vaksine, ved å vurdere risiko for smitte på arbeidsplassen.


Flere faktorer spiller inn for hvor vidt vaksine er nødvendig eller ikke.

Det kan for eksempel være ulike arbeidsoppgaver eller forskjellige smittestoff i miljøet.


Skal arbeidstaker oppholde seg i et miljø med stor risiko for smitte, stilles det faktiske krav til arbeidsgiver etter forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6 om arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer som arbeidsoppgaver [1]. Arbeidsgiver plikter etter (§1-6) å foreta en risikovurdering av smittefare. På bakgrunn av en risikovurdering vil det vurderes ulike smittereduserende tiltak som vaksinasjon, bruk av verneutstyr og generell hygiene. Ansatte må i tillegg få den nødvendige informasjonen og opplæringen om egen smitterisiko.


Paragraf 6-12 i forskrift om utførelse av arbeid regulerer vaksinasjon av ansatte. Arbeidsgiver kan sørge for at arbeidstakere tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Det som menes med en sikker vaksine er at vaksineringen ikke medfører seg noe form for helserisiko for den ansatte.

Som effekt skal den gi god og rimelig beskyttelse.Det bør gis skriftlig tilbud om vaksinasjon til den ansatte,og det bør dokumenteres når tilbudet om vaksinasjon er gitt. Arbeidstakere som tilbyr vaksinasjon ,skal gi informasjon om både fordelene og de eventuelle ulempene ved å la seg vaksinere.

Det vil så være opp til den enkelte arbeider å ta imot tilbudet om vaksinasjon eller ikke. 


Yrkesvaksinasjon er en fin måte å hindre arbeidere fra å spre smitte på arbeidsplassen.En vaksines formål vil også kunne være å beskytte flere enn akkurat den enkelte som vaksineres.I Norge er dette spesielt relevant for yrkesgruppene Helsepersonell og Svinerøktere.


Vaksinasjon av helsepersonell


I oktober 2019 publiserte Helsedirektoratet en presisering som gjelder de juridiske rammene for vaksinasjon av helsepersonell [3]. Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet.


Det kan leses om lover og forskrifter gjeldende vaksinasjon av helsepersonell på Helsedirektoratets nettsider

Helsedirektoratet


Det er svært viktig og lovpålagt at arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten skal sikre rutiner for å sikre og verne helsepersonell, ansatte og pasienter mot smitte. Det er hær snakk om helse og omsorgstjenesten, spesialhelsetjenesten og tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse og omsorgstjenesten, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3, d.

I forskriftene som smittevern i helse-omsorgstjenesten stilles det krav om infeksjonskontrollprogram som inneholder visse tiltak som da verner helsepersonell,ansatte og pasienter mot smitte .

Hver enkelt instutisjon som omfattes av forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal inneholde skriftlige retningslinjer for ulike smittevernstiltak.Vaksinasjon av ansatte med relevante vaksiner vil kunne være et slikt tiltak.De helsetiltak som tilbys eller ytes skal være forsvarlige. Helsetjenesten skal da kunne tilrettelegge og organisere tjenester slik at personell som blir satt til å utføre disse tjenestene blir i stand til å overholde sine pålagte plikter. jf.helse-og omsorgstjenesteloven § 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven §2-2 og helsepersonelloven§ 16 [5-7]


Er det noe krav til helsepersonell ?

Vaksinasjon er som sagt frivillig for den enkelte arbeidstaker. Helsepersonellloven §4 pålegger derimot helsepersonell å utføre sitt arbeid i samsvar med de kravene til forsvarlighet om omsorgsfulle hjelp som forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, type arbeid og situasjonen hen befinner seg i . Det vil med andre ord si at den enkelte helsearbeider bør ta eget ansvar for å beskytte sine pasienter og kollegaer mot smitte med de ulike tiltakene som finnes, hvor da vaksinasjon er et av flere virkemidler.


Vaksinasjon av svinerøktere

vaksinasjon av svinerøktere er i bunn og grunn svært viktig for å redusere risiko for influensasmitte mellom gris og menneske. Det anbefales for denne yrkesgruppen en sesonginfluensavaksine.